PRIVACITAT DE LES DADES

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació

vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la

política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que

aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen

facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin

necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la

prestació dels productes i serveis de què desposa el Consell Regulador

de la IGP Pa de Pagès Català.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes,

completes i actualitzades.

El Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català ha adoptat els nivells

de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació

vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i

organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés

no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, el Consell Regulador

de la IGP Pa de Pagès Català s’obliga a complir l’obligació de secret

respecte a les dades contingudes en el fitxer automatitzat, establerta a

la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure o

contractar productes i serveis comportarà, a més, l’acceptació

voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals

per part del Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català amb

l’objectiu de poder remetre-li informació de productes i serveis que

puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en

qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu

cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de

Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una

comunicació escrita al responsable del fitxer que és el Consell

Regulador de la IGP Pa de Pagès Català I amb adreça a C/Pau Claris, nº

134, 4ª planta. 08009 Barcelona, en la que s’acrediti la identitat de

l’usuari.